Ratownictwo medyczne - Opis studiów
opis studiówwydarzenia

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW

     Osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających medycznych działań ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia u dorosłych i u dzieci.

     Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych oraz szczegółową z zakresu ratownictwa medycznego. Jest przygotowany do pracy jako ratownik medyczny w pełnym zakresie wymaganym rozporządzeniem ministra zdrowia. Jest przygotowany do współpracy z lekarzem oraz innymi przedstawicielami zawodów medycznych.

     Studia na kierunku ratownictwo medyczne mają więc na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie profesjonalnej kadry ratowników medycznych. Zawód ratownika medycznego polega na samodzielnym wykonywaniu lub wykonywaniu pod nadzorem lekarza, medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W Polsce jest jednym z zawodów medycznych, który mimo najkrótszej tradycji kształcenia na poziomie studiów wyższych cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym. Rozwój ratownictwa medycznego jest jednym z priorytetów zdrowotnych Unii Europejskiej. Ustawa z dnia 7 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oparła system ratownictwa medycznego w Polsce na zawodzie ratownika medycznego. Przed ratownikami medycznymi ustawodawca otworzył możliwość samodzielnego wykonywania zawodu, włącznie z samodzielną pracą w zespołach ratownictwa medycznego bez konieczności obecności w zespole lekarza. Ratownicy medyczni uzyskali podstawy prawne do samodzielnego wykonywania wielu interwencji medycznych (tzw. medycznych czynności ratunkowych), w tym samodzielnego podawania kilkudziesięciu leków. Dobrze wyposażone i coraz lepiej wyszkolone zespoły ratownicze szybko zastępują tzw. ogólne zespoły lekarskie.

          Kształcenie ratowników medycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie związane jest przede wszystkim z występowaniem deficytu kadrowego ratowników medycznych w stosunku do potrzeb systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA

         Absolwent kierunku ratownictwo medyczne będzie przygotowany do wykonywania zawodu ratownika medycznego samodzielnie lub pod nadzorem lekarza w takich instytucjach jak:

·       szpitalne oddziały ratunkowe,

·       centra powiadamiania ratunkowego,

·       zespoły wyjazdowe pogotowia ratunkowego,

·       niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi medyczne,

·       zabezpieczenie medycznego imprez masowych,

·       lotnicze zespoły ratownictwa medycznego,

·       jednostki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,

·       przyzakładowe jednostki ratownictwa medycznego,

·       jednostki prowadzące edukację w zakresie pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy,

·       organy administracji samorządowej i rządowej wykonujące zadania w zakresie systemu ratownictwa medycznego,

·       wojsko polskie,

·       policja,

·       straż miejska,

·       górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe,

·       wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06