Pomoc materialna

 

  UWAGA STUDENCI !!!

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są
tylko na wniosek studenta !

 

 R E G U L A M I N

ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

świadczeń pomocy materialnej

dla studentów PWSZ w Koszalinie


  

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2016/2017

  • Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z odpowiednimi zaświadczeniami zainteresowany student powinien złożyć w Sekretariacie ds. Nauczania i Studentów pok. 1-2 (parter) w terminie do 07.10.2016r., (poniedziałek - piątek w godzinach 9.00-14.00.).

Po w/w terminie:

  • student, który złoży wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (oprócz stypendium Rektora dla najlepszych studentów) wraz z odpowiednimi zaświadczeniami w terminie do 7-go każdego miesiąca, uzyskuje prawo do przyznania stypendium w danym miesiącu,
  • student, który złoży wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (oprócz stypendium Rektora dla najlepszych studentów) wraz z odpowiednimi zaświadczeniami po 7 dniu każdego miesiąca, uzyskuje prawo do przyznania stypendium w następnym miesiącu.

W sprawie pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem ds. Nauczania i Studentów (pok. Nr 1-2) lub telefonicznie: 94 / 342-67-66 wew. 24. p. Alicja Białecka.


Sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta

oraz zasady ustalania dochodu rodziny

 

 

System pomocy materialnej dla studentów PWSZ realizowany jest ze środków finansowych przekazywanych przez MNiSW. W ramach pomocy materialnej studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PWSZ w Koszalinie mają możliwość ubiegania się o następujące świadczenia:

1)  stypendium socjalne

 

2)   stypendium Rektora dla najlepszych studentów 


3)   stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 

4)    zapomogi

 

5)     Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu - zał. nr 2


        


Zarządzenie nr 41/2016 Rektora PWSZ w Koszalinie z dn. 3 października 2016r.
w sprawie wysokości dochodu uprawniajacego do ubiegania się o stypendium socjalne
dla studentów  PWSZ w Koszalinie w roku akademickim 2016/2017

 

Zarządzenie nr 39/2016 Rektora PWSZ w Koszalinie z dn. 3 października 2016r.
w sprawie wysokości przyznawanych  świadczeń pomocy materialnej
dla studentów PWSZ w Koszalinie

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06