Pielęgniarstwa - Studia stacjonarne - Opis studiów
opis studiówwydarzenia

Zakład Pielęgniarstwa

Studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, trwają 3 lata  (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym. Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

 

O kierunku

Pielęgniarstwo to kierunek studiów, który pozwala uzyskać kwalifika­cje i kompetencje niezbędne w zakresie sprawowania holistycznej opieki nad zdrowiem ludzkim. Stwarza możliwość zdobycia szerokiej wiedzy ogólnej  z zakresu nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z okre­ślonych dziedzin pielęgniarstwa. Studia przygotowują do pełnienia złożonej roli zawodowej i wynikających z niej funkcji, m. in.: promowania zdrowia, profilaktycznej, opiekuńczej, terapeutycznej, wychowawczej. Edukacja na tym kierunku kształ­cenia uwzględnia i odzwierciedla zmiany, jakie dokonują się współcze­śnie w praktyce pielęgniarskiej w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

 

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo?

Pielęgniarstwo, jako podstawowe ogniwo systemu ochrony zdrowia, staje się wiodącą dziedziną w opiece nad człowiekiem, rodziną, popula­cją. Pozwala na samodzielność oraz autonomię udzielanych świadczeń zdrowotnych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kontynuowanie na­uki na studiach magisterskich.

 

Co po studiach?

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo  jest przygotowany do:

· świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią,

· promocji i edukacji zdrowotnej,  

· działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej,  

· rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych.

 

Zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej:

·  szpitalach,

·  zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,

·  placówkach nauczania i wychowania,

·  ośrodkach służb medycyny,

·  zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych,

·  ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej.

 

Program pielęgniarstwa realizowany w PWSZ uwzględnia nowe treści, niezbędne w kształceniu, jest zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi  i został pozytywnie zaopiniowany przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego.

 

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo w PWSZ w Koszalinie?

·  Świetna baza;

·  Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku uczelni, zajęcia kliniczne   i praktyki zawodowe w szpitalu – w bezpośrednim sąsiedztwie;

·  W procesie kształcenia bierze udział profesjonalna kadra wykładowców;

·  Studia realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia obowiązującymi w krajach UE;

·  Studenci pielęgniarstwa mogą rozwijać swój potencjał naukowy poprzez aktywny udział w kołach naukowych, prowadząc badania naukowe, pisząc artykuły, publikując je.

 

Wybrane przedmioty w 3-letnim toku studiów licencjackich:

§  Podstawy pielęgniarstwa

§  Podstawowa opieka zdrowotna

§  Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

§  Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

§  Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

§  Rehabilitacja i pielęgniarstwo niepełnosprawnych

§  Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

§  Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

§  Anestezjologia i pielęgniarstwo w stanach zagrożenia życia

§  Farmakologia

§  Anatomia

§  Zakażenia szpitalne

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06