Pedagogika - Opis studiów
opis studiówwydarzenia

 Pedagogika - opis studiów
 
   Studia I stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna trwają 3 lata (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym.
         Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe, kierunkowe, ogólne i specjalistyczne (w tym przedmioty do wyboru). Podstawowe formy kształcenia na studiach obejmują wykłady, ćwiczenia i seminaria. Ponadto studenci mają możliwość odbywania indywidualnych konsultacji  z prowadzącymi zajęcia.
Praktyki pedagogiczne (w szkołach i przedszkolach) trwają 8 tygodni (4 tygodnie po I roku  i 4 tygodnie  po roku II); 180 godzin.
 
Absolwent specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna jest rzetelnie przygotowany do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zarówno  w klasach I - III, jak i w przedszkolu.
Absolwent dysponuje wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno - kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Posiada umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.
Absolwent Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w ramach przedmiotów kształcenia przewidzianych w planie studiów, jest przygotowany do projektowania, prowadzenia oraz ewaluacji zajęć z uwzględnieniem edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej, przyrodniczej, zdrowotnej i artystycznej. W zakresie specjalności dodatkowej zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. Absolwent tej specjalności zna przepisy prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli, posługuje się technologią informacyjną w pracy zawodowej. Zna języki obce na poziomie komunikacyjnym.
Absolwent otrzymuje tytuł licencjata w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich: Pedagogiki wczesnoszkolnej i Pedagogiki przedszkolnej i może być zatrudniony w charakterze nauczyciela - wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (w szkołach podstawowych i przedszkolach). Ponadto absolwent ma przygotowanie do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06