Erasmus + - wyjazdy pracowników

 

Informujemy, że w ramach Programu Erasmus + istnieje możliwość wyjazdów nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do uczelni partnerskich:

- w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (nauczyciele akademiccy)

Regulamin  kwalifikowania nauczycieli akademickich i zasady realizacji krótkoterminowych wyjazdów w celach dydaktycznych w ramach programu ERASMUS + w roku akademickim 2016/2017


 - w celach szkoleniowych (nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi)

 

  Regulamin kwalifikowania nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz zasady realizacji krótkoterminowych wyjazdów szkoleniowych w ramach programu
Erasmus + w roku akademickim 2016/2017

66 

 Zgłoszenia należy składać do Prorektora ds. Nauczania i Studentów.

Wniosek o wyjazd w celach dydaktycznych

Wniosek o wyjazd szkoleniowy


    Wykładowca naszej Uczelni p. Renata Lemańczyk w dn. 12-15.12.2016r. przebywa  w ramach programu ERASMUS+ "STAFF MOBILITY" w Norymberdze (Niemcy) w Evangelische Hochschule. W programie pobytu m.in. wykłady, ćwiczenia i warsztaty dla studentów, spotkanie z władzami uczelni oraz wykładowcami. Znajdzie się też czas na najpiękniejszy w krajach niemieckojęzycznych jarmark bożonarodzeniowy.

     


    W listopadzie 2016 roku wykładowcy PWSZ w Koszalinie: Pani prof. nadzw. dr hab. Ewa Ryś oraz Pan prof. nadzw. dr hab. Karol Mausch  przebywali w ramach programu ERASMUS+ "STAFF MOBILITY" w Koszycach na Słowacji w Uniwersytecie im. Pavla Jozefa Šafárika, w Katedrze Pracy Socjalnej.   W programie pobytu znalazły się wykłady dla studentów, w trakcie których zaprezentowane zostały psychospołeczne i duchowe aspekty pracy socjalnej. W czasie spotkań z prorektorem ds. nauki, władzami Wydziału Filozoficznego, kierownikiem Katedry Pracy Socjalnej oraz nauczycielami akademickimi  omówiono m.in. warunki dydaktyczne oraz perspektywy rozwojowe dalszej współpracy między uczelniami. Władze Uniwersytetu im. Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach serdecznie zapraszają kolejnych studentów z PWSZ w Koszalinie do podjęcia studiów w swojej uczelni w ramach programu ERASMUS+.


  W dniach 30.11-1.12.2016r. przedstawiciele PWSZ w Koszalinie: Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych mgr Joanna Rudecka, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa dr Małgorzata Lesińska-Sawicka, Kierownik Studium Języków Obcych mgr Monika Lipiec-Karwowska i Kierownik Referatu Gospodarczego p. Józef Nabereźny przebywali w ramach programu Erasmus + z wizytą w uczelni partnerskiej Katholieke Hogeschool VIVES Zuid w Kortrijk w Belgii.

   Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem centrum symulacji medycznych na wydziale pielęgniarstwa.

Program szczegółowy wizyty obejmował:
- ogólną prezentację symulacji jako sposobu kształcenia na kierunkach medycznych, pozwalającego na uczenie się na błędach w bezpiecznym otoczeniu, bez ryzyka towarzyszącego praktykom szpitalnym;
- poznanie misji VIVES w zakresie symulacji;
- zapoznanie się z programami studiów i planowaniem w nich symulacji na poszczególnych kierunkach i latach;
- poznanie podstaw psychologiczno-pedagogicznych debriefingu i jego zalet w stosunku do tradycyjnego oceniania studentów;
- prezentację sal wysokiej i niskiej wierności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na infrastrukturę i stronę techniczną;
- szkolenie na temat pisania scenariuszy symulacji;
- wstępne zapoznanie z działaniem programu komputerowego stosowanego do symulacji medycznych;
- udział w dwóch sesjach symulacji, obserwacja pracy technika symulacji i nauczyciela prowadzącego.
         W rezultacie uczestnicy dogłębnie zapoznali się z organizacją, infrastrukturą i funkcjonowaniem centrum symulacji medycznych, zarówno od strony techniczno-logistycznej, jak i dydaktycznej.

 

    


    

        W dniach 13 – 17 czerwca  2016 roku Prorektor ds. Nauczania p. dr Agnieszka Kühnl-Kinel oraz Kanclerz naszej Uczelni p. Beata Koronkiewicz przebywały na UNIWERSIDAD DE BURGOS (Hiszpania) uczestnicząc w tygodniowym cyklu szkoleń, tzw. "Erasmus staff week".  W programie znalazły się prezentacje uczelni (10 uczelni z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Chorwacji, Słowacji, Słowenii, Włoch, Bułgarii, Polski), kurs języka hiszpańskiego, spotkania z przedstawicielami uczelni w Burgos, wykłady oraz warsztaty kulturoznawcze.

   


        W dniach 23-27 maja 2016r. Kierownik Studium Języków Obcych mgr Monika Lipiec-Karwowska przebywała na Uniwersytecie Świętego Antoniego w Murcji (Universidad Católica San Antonio de Murcia - UCAM) w Hiszpanii uczestnicząc w tygodniowym cyklu szkoleń, tzw. "Erasmus staff week", związanych z tematem internacjonalizacji uczelni oraz zagadnieniami dotyczącymi programu Erasmus +. Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów z uczelnią przyjmującą, poznanie przedstawicieli innych uczelni biorących udział w szkoleniu, prezentacja oferty PWSZ w Koszalinie związanej z programem Erasmus + oraz poznanie dobrych praktyk w obszarze internacjonalizacji. Uzgodniony wcześniej program szkolenia obejmował prezentację miasta i regionu Murcja, poszczególnych wydziałów UCAM, wizytę w Centrum Sportowym UCAM oraz zwiedzanie kampusów uczelni (m.in. na wydziale sportu i pielęgniarstwa). Ponadto, podczas warsztatów uczestnicy szkolenia przedstawiali prezentacje swoich uczelni (22 uczelnie z różnych państw, m. in. Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grecji, Litwy), co było bardzo ciekawym doświadczeniem kulturowym i lingwistycznym. Dodatkowym, bardzo ważnym rezultatem wizyty na UCAM było uzgodnienie warunków współpracy pomiędzy PWSZ w Koszalinie a UCAM, dotyczącej przyszłej wymiany studentów i pracowników obu uczelni w ramach programu Erasmus +.

   

Budynek główny Uniwersytetu Św. Antoniego w Murcji


W dn. 3-5 maja 2016r. Kanclerz PWSZ Beata Koronkiewicz przebywała w ramach Programu ERASMUS+ w Katolickiej Wyższej Szkole w Moguncji (Niemcy). W programie m.in. spotkała się z władzami uczelni oraz zapoznała się z systemem szkolnictwa wyższego w Nadrenii-Palatynacie.

   


W dniach 11–14 kwietnia 2016r. władze uczelni odbyły wizytę szkoleniową  w VIVES  University College VIVES w Kortrijk (Belgia) w ramach programu Erasmus +.  Wizyta miała na celu zapoznanie się  z funkcjonowaniem pracowni symulacji medycznej, zasadami praktyk zawodowych dla kierunku pielegniarstwo oraz obserwacji pracy poszczególnych jednostek belgijskiego uniwersytetu. Władze uczelni zapoznały  się z zasadami rekrutacji studentów na kierunku pielęgniarstwo, z analizą programu studiów na  kierunkach medycznych oraz strategią umiędzynarodawiania uczelni.  Wartością dodaną było nawiązanie współpracy z nowym partnerem zagranicznym. Wizycie władz uczelni towarzyszyła dyrektor Biblioteki PWSZ, która zwiedziła bibliotekę uniwersytecką, poznała zasady funkcjonowania biblioteki oraz elektroniczny katalog LIMO.

   


      W listopadzie 2015r. wykładowcy PWSZ w Koszalinie Pani Prof. Ewa Ryś, Pan Prof. Karol Mausch i Pani dr Monika Pawłowska przebywali w ramach programu ERASMUS+ "STAFF MOBILITY" w Koszycach na Słowacji na Uniwersytecie im. Pavla Jozefa Šafárika, w Katedrze Pracy Socjalnej.  W programie pobytu znalazły się wykłady dla studentów oraz spotkanie z władzami wydziału Katedry Pracy Socjalnej i wykładowcami, zapoznanie się z warunkami dydaktycznymi i programem nauczania. Władze Uniwersytetu im. Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach chętnie przywitają kolejnych studentów naszej Uczelni w swoich murach.

Uniwersytet im. Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach 

    

           Budynki dydaktyczne    Sala wykładowa       Biblioteka    Wykładowcy PWSZ:
 dr Monika Pawłowska
, Prof. Karol Mausch oraz Kierownik Katedry Pracy Socjalnej Prof. Eva  Žiaková (Słowacja).


  W dniach 2–4 czerwca 2015r. władze uczelni odbyły wizytę szkoleniową na Uniwersytecie w Nantes (Francja) w ramach programu Erasmus +. Szkolenie polegało na obserwacji pracy poszczególnych jednostek francuskiego uniwersytetu, zapoznaniu się z zasadami rekrutacji studentów na kierunki wychowanie fizyczne oraz fizjoterapia, analizowaniu programu studiów na tych kierunkach oraz poznaniu strategii umiędzynarodawiania uczelni.  Wartością dodaną jest nawiązanie współpracy z nowym partnerem zagranicznym. 

 


           W maju 2015r. Kanclerz naszej Uczelni  p. Beata Koronkiewicz przebywała w ramach programu ERASMUS+ "STAFF MOBILITY" na stażu w Evangelische Hochschule w Norymberdze w Niemczech. W programie pobytu znalazły się m.in.: spotkania z władzami uczelni, rzecznikiem prasowym, prawnikiem, kwestorem, dyrektorem biblioteki,  zapoznanie z programami informatycznymi i księgowymi. Ten owocny pobyt to początek dalszej współpracy między naszymi uczelniami. Władze Evangelische Hochschule z radością powitają studentów naszej Uczelni na praktykach w swojej uczelni.

 

   
  

  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06