Studenci niepełnosprawni

Pomoc finansowa dla studentów niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny Samorząd – MODUŁ II"

Samorządy powiatowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy realizują w 2017 roku program "Aktywny Samorząd – MODUŁ II".

W ramach Modułu II maksymalna kwota dofinansowania wynosi w przypadku:

  1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1000 zl,
  2. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochody wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

  1. 700 zł – w sytuacjach, które określi realizator programu,
  2. 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
  3. 300 zł  - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny,
  4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów.

Adresaci programu:

  1. osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  2. osoby pobierające naukę w szkole wyższej.

Terminy przyjmowania wniosków:       

- do 30 marca  2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),

-  do 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Pozostałe szczegóły na tablicy informacyjnej.

 


 Regulamin przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane   ze stworzeniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków  do pełnego udziału w procesie kształcenia
w PWSZ   w Koszalinie

 


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 


 

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów znajdują się w zakładce : Pomoc materialna

 

 


Nauczmy się rozumieć nawzajem. Poradnik dla słyszących 
o niedosłyszących i głuchych
 (pdf)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin
tel. 94 342 67 66 / fax 94 341 65 86
e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06